Welke rechten en plichten hebben beiden partijen?

Behandelovereenkomst:

Wat kunt u verwachten van uw apotheker? Welke informatie hoort hij u te geven? Hoe snel moet hij een medicijn kunnen leveren? En wat kan de apotheker van u verwachten? Welke gegevens zou u hem moeten geven? Moet u zijn adviezen opvolgen? Kortom: welke rechten en plichten hebben beide partijen? In de modelregeling openbaar apotheker-cliënt van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Farmacie (KNMP) wordt een aantal rechten en plichten van beide partijen vastgelegd. De tekst hierna is daarvan een bewerking.

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • inschrijving bij de apotheek
 • verstrekking van medicijnen
 • voorlichting
 • kosten
 • privacy en dossiervorming
 • praktijkvoering en waarneming
 • aansprakelijkheid
 • plichten van de cliënt

Inschrijving bij de apotheek
U kunt zelf als cliënt een apotheek kiezen. Het is nooit zo dat een apotheek geen plaats meer voor u heeft. Als dat toch voorkomt, moet de apotheker u vertellen waarom er geen plaats meer voor u is. De apotheker zal u helpen bij het vinden van een andere apotheek. Als u ingeschreven staat bij een andere apotheek zal de apotheker u farmaceutische zorg verlenen.

Verstrekking van medicijnen
Als u met een recept naar de apotheek gaat, is het de taak van de apotheker ervoor te zorgen dat het medicijn dat u nodig heeft tijdig beschikbaar is. Als dat om een of andere reden niet mogelijk is, maakt de apotheker hierover duidelijke afspraken met u. Op uw verzoek kunnen geneesmiddelen of hulpmiddelen zonder extra kosten thuis worden afgeleverd, tenzij dit onredelijk is.

Voorlichting
Een belangrijke taak van de apotheker is het geven van duidelijke voorlichting over het gebruik van medicijnen. De apotheker geeft u in ieder geval een duidelijke bijsluiter mee, en zal in een mondelinge toelichting ingaan op de volgende zaken:

 • De (bij)werking en het doel van het geneesmiddel;
 • de gevolgen en de risico's van het gebruikte geneesmiddel;
 • dosering;
 • andere geneesmiddelen die u ook zou kunnen gebruiken.

De apotheker controleert altijd een aantal zaken als hij een medicijn verstrekt.

 • Gebruikt de cliënt medicijnen die elkaars werking ongunstig beïnvloeden?
 • Gebruikt de cliënt tegelijkertijd medicijnen die hetzelfde effect hebben?
 • Heeft de cliënt een ziekte waardoor hij een bepaald medicijn beter niet kan gebruiken?
 • Heeft de cliënt zich aan de voorgeschreven dosering gehouden?

Kosten
De apotheker en u streven samen naar kostenbeheersing van de verstrekte medicijnen. De apotheker adviseert u zo goed mogelijk over de prijs-kwaliteitverhouding. Daarbij houdt hij rekening met uw eigen bijdrage en uw gebruiksgemak. De apotheker heeft het recht om door de arts voorgeschreven geneesmiddelen te vervangen door een goedkoper, maar identiek geneesmiddel. Hierover informeert de apotheker u en vraagt hij uw toestemming.
De apotheker brengt niet meer dan de maximumtarieven in rekening. Hij verstrekt u een gespecificeerde rekening en licht die toe als dat nodig is.

Privacy en dossiervorming
De apotheker legt van al zijn cliënten een dossier aan. Hij houdt daarin bij welke medicijnen u gebruikt. U hebt het recht uw dossier in te zien. De apotheker zal u een toelichting geven op de gegevens die het dossier bevat. De apotheker heeft de plicht uw gegevens zodanig te beheren dat geheimhouding verzekerd is. Uw dossier wordt tien jaar lang bewaard.

Praktijkvoering en waarneming
De apotheker zorgt ervoor dat hij bereikbaar is. Als hij zelf niet beschikbaar is, stelt hij een waarnemer aan. Tijdens de waarneming is de waarnemer verantwoordelijk voor de farmaceutische zorg. Als de apotheker zijn apotheek overdraagt aan iemand anders, bericht hij u daarvan uiterlijk twee maanden van tevoren schriftelijk. U krijgt dan ook te horen aan wie uw gegevens zullen worden overgedragen. Als u naar een andere apotheker wilt, dan worden uw gegevens daarheen gestuurd.

Aansprakelijkheid
De apotheker is aansprakelijk voor zijn eigen fouten en voor fouten van zijn personeel. Met schade die optreedt als gevolg van een gebrek in een product dat hij levert, ligt dat iets anders. Als de apotheker op de hoogte is van een fout in een product, moet hij u daarvan direct op de hoogte brengen. Doet hij dat niet, dan is hij ook verantwoordelijk voor schade die veroorzaakt wordt door dit product. Als de apotheker niet kan weten dat een product niet goed is en er treden problemen op, dan laat de apotheker u weten wie de producent is van het geleverde product.

Plichten van de cliënt
U heeft als cliënt de plicht de apotheker inlichtingen te geven die hij nodig heeft. Als u niet bereid bent adviezen van de apotheker op te volgen, moet u dat met de apotheker bespreken. Daarnaast heeft u de verplichting om binnen dertig dagen de kosten van de zorg te betalen, of ervoor te zorgen dat de zorgverzekeraar deze betaalt. Samen met de apotheker streeft u naar kostenbeheersing van de verstrekte medicijnen.

 

Klachten:

Hebt u een klacht over uw apotheek?
Praat erover met uw apotheker

Wanneer u naar een apotheek gaat, wilt u graag een goed contact met de apotheker en de apothekersassistenten.
Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over hun apotheek.
Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden.

In deze folder leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht over een apotheek.
Zowel de apotheker als de KNMP (de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland) zijn u graag behulpzaam bij het oplossen van uw probleem.

Wat kunt u doen met uw klacht

 • Bespreek de klacht met uw apotheker
  Probeer eerst het probleem met uw apotheker te bespreken. Dat kan ook als een klacht over een medewerker van de apotheek gaat. Als de apotheker niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klacht op te lossen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u hieronder lezen wat u vervolgens kunt doen.
 • Advies en ondersteuning van het regionale Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
  De regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg (IKG) kunnen informatie geven over uw rechten als cliënt en u adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Ook kunt u hulp krijgen bij het schrijven van een brief of ondersteuning bij een gesprek met de apotheker.
 • Klachtenbemiddeling ukunt uw klacht ook voorleggen aan een onafhankelijke klachtenbemiddelaar.
  Deze functionaris is niet in dienst van de KNMP, maar wordt gedetacheerd vanuit de Stichting Klachtenbemiddeling Gezondheidszorg. De bemiddelaar zoekt samen met u naar een oplossing van uw probleem. De bemiddelaar kiest geen partij en heeft dus geen oordeel. Alles wat u aan deze persoon vertelt is vertrouwelijk. Als de bemiddeling naar uw idee niet voldoende resultaat heeft opgeleverd, kunt u besluiten uw klacht alsnog in te dienen bij de Klachtencommissie (zie punt 4). U kunt uiteraard ook rechtstreeks uw klacht bij de Klachtencommissie indienen.
 • Beoordeling door de Klachtencommissie Openbare Apotheek
  Misschien wilt u een uitspraak over uw klacht. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan de apotheker wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. U kunt uw klacht dan laten behandelen door de Klachtencommissie Openbare Apotheek. Deze Klachtencommissie is onpartijdig. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden: één namens patiënten (NPCF) en één namens apothekers (KNMP) en wordt bijgestaan door een ambtelijke secretaris.

Wacht u niet te lang met het indienen van een klacht. Hoe langer geleden het voorval, hoe lastiger het is om precies te achterhalen wat er is gebeurd.

Hoe gaat de Klachtencommissie te werk?

 • U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie. Binnen twee weken hoort u van de Klachtencommissie of en, zo ja, hoe de zaak zal worden behandeld. Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, verzamelt de Klachtencommissie de informatie die daarvoor nodig is. Uw klacht wordt naar de apotheker gestuurd met het verzoek schriftelijk op de klacht te reageren. Zowel u als de apotheker krijgen de gelegenheid schriftelijk een toelichting op de klacht te geven. Ook bestaat de mogelijkheid dat de Klachtencommissie u en de apotheker uitnodigt voor een mondelinge toelichting op de klacht.
 • Na onderzoek doet de Klachtencommissie een uitspraak over uw klacht. De Klachtencommissie kan daarbij aangeven welke maatregelen de apotheker kan nemen om herhaling van dezelfde klacht te voorkomen. Er is geen mogelijkheid om tegen de uitspraak van de Klachtencommissie in beroep te komen.
 • De Klachtencommissie kan geen juridisch bindende uitspraak doen. De apotheker is dus niet verplicht de aanbevelingen van de Klachtencommissie op te volgen. De apotheker moet u en de Klachtencommissiewel laten weten wat hij met de aanbevelingen doet.
 • De Klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekennen.

 

Geen kosten
De Klachtencommissie Openbare Apotheek en de klachtenbemiddelaar brengen u geen kosten in rekening.

Zorgvuldig
Zowel de Klachtencommissie Openbare Apotheek als de klachtenbemiddelaar gaan zorgvuldig met uw privacy om.

Adres
Klachtencommissie Openbare Apotheek
Postbus 9445
3506 GK Utrecht 
 

Klachtenbemiddeling Openbare Apotheken
E-mail:bemiddelingapotheken@xs4all.nl
Telefoon: 06 – 22 92 16 49

Andere mogelijkheden
Als u een juridisch bindende uitspraak wilt, moet u een andere procedure volgen. U kunt dan een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege of de burgerlijke rechter. Ook hierbij kunt u advies krijgen van IKGs.

Voor overige informatie kunt u terecht bij
KNMP
Postbus 30460
2500 GL DEN HAAG
070 - 373 73 73

Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG)
www.klachtenopvangzorg.nl
0900 – 2437070

NPCF
Postbus 1539
3500 BM UTRECHT
030 – 2970303

Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden:

Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

 
Gedeponeerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Farmacie, gevestigd te 's-Gravenhage bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te 's-Gravenhage op 5 september 2001 (Hr 40 409 373).

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten terzake van koop, koop op afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a BW daaronder mede begrepen, levering en bruikleen van producten door de apotheek, waarvan de betaling niet à contant is geschied.

Leveringsvoorwaarden

2. Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patiënt/cliënt door de apotheker is besteld, dan wel is bereid, is de patiënt/cliënt verplicht het product af te nemen, tenzij een product niet beantwoordt aan de overeenkomst.

3. Indien een product door de apotheker in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom verschuldigd gelijk aan de apotheekverkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien een product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan de apotheker wordt teruggegeven.

Betalingsvoorwaarden

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 betaalt de patiënt/cliënt aan de apotheker met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding, vergelijking of korting, uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum.

5. Voorzover de apotheker zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de zorgverzekeraar, behoudt de apotheker het recht om van de patiënt/cliënt betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van het geleverde overgaat. Betaling door de patiënt/cliënt dient dan te geschieden binnen 30 dagen nadat de apotheker een betalingsverzoek heeft gedaan.

6. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is de apotheker zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten conform het incasso tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 100 alsmede de wettelijke rente vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Een en ander onverminderd de aanspraak van de apotheker op vergoeding van alle eventueel ter incassering gemaakte gerechtelijke kosten.

7. Behoudens tegenbewijs strekken de apothekersdeclaratie en daarbij behorende administratie gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de betalingsplichtige gehouden is tot betaling over te gaan.

Toepasselijk recht en geschillen

8. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

 

Toelichting voor de cliënt:

Toelichting voor de cliënt
over de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Farmacie (KNMP), algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen de apotheker en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als cliënt eraan gebonden.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de apotheek op rekening koopt en niet aan uw verzekeraar de rekening toezendt op grond van afspraken tussen uw verzekeraars en de apothekers. Als uw verzekeraar niet betaalt, mag de apotheker van u alsnog betaling vragen.

De voorwaarden zullen u voor of bij het sluiten van een overeenkomst worden uitgereikt. In veel gevallen kunt u kennis nemen van de inhoud van de voorwaarden doordat deze opgehangen zijn in de publieksruimte van de apotheek.

Belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 30 dagen na de datum van de rekening betaald moeten zijn. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekening houden met extra kosten. Ook als u iets besteld hebt bij de apotheker dat niet in voorraad is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van de zaak, tenzij het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had.